هدف ها

امروزه کلید موفقیت، بقا و توسعه همه جانبه جوامع جهانی در حفظ محیط زیست نهفته است. محیط زیست جوامع با رویکرد های مختلف منابع زیر زمینی، آب و هوا، جنگل ها و مراتع و … در پیوند بومی، منطقه ای و جهانی قرار دارند که حفظ و توسعه آن تلاش، آگاهی، آموزش ملی و بین المللی را نیاز دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، یونسکو به عنوان مشعلدار فعالیت های بین المللی، حل مشکلات محیط زیستی ایران را از طریق کرسی آموزش محیط زیست و سایر کرسی های مرتبط پیگیری می کند. کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور با رویکرد پژوهشی، آموزشی و فرهنگ سازی، در صدد تحقق اهداف زیر می باشد: