آموزش محیط زیست و گردشگری

معرفی کارگروه

امروزه گردشگری به عنوان یکی از پیشروترین صنایع در حال رشد دنیا و ابزاری برای افزایش درآمد ملی کشورها محسوب می شود و به عنوان یکی از امید بخش ترین فعالیتهایی است که از آن به عنوان مسیر پیشرفت یاد می‌کنند این صنعت یکی از رشدیافته ترین صنایع نیمه دوم قرن بیستم می‌باشد و اغلب به عنوان کلید یا رمز رشد اقتصادی، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه به کار گرفته می‌شود.
گردشگری به همان میزان که میتواند رونق بخش شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها باشد، با اندکی ساده انگاری و بی توجهی ممکن است خسارات جبران ناپذیری را در زمینه کاهش کیفیت یا تخریب منابع طبیعی، نابودی میراث تاریخی و اجتماعی و تغییرات نامطلوب در فرهنگهای اقوام ایجاد کند که هر کدام از اینها به تنهایی بار جذب گردشگری فراوانی را در سطح ملی و بین المللی بر دوش می کند و نه تنها نباید مورد هجوم و تاراج قرار گیرند ، بلکه باید با تمام توان از آنها مراقبت به عمل آید.
با اینکه در 2 سال اخیر صنعت گردشگری به شدت تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار گرفت و رونق رو به رشد خود را از دست داد اما شروع مجدد شکوفایی این صنعت فرصتی مناسب برای بهبود فرهنگ گردشگری پایدار، نگاه حفاظتی به مناطق هدف گردشگری و آموزش گردشگری پایدار برای عموم مردم را فراهم آورده است.
کارگروه گردشگری و محیط زیست کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، همواره در تلاش بوده تا از طرق مختلف، موضوعات عمومی و تخصصی حوزه گردشگری پایدار را در قالب برنامه های آموزش تئوری، آموزش عملی، تهیه محتوا، برگزاری وبینار و دیگر روشهای ممکن به ذی نفعان این حوزه ارائه نماید.
اکنون پس از کاهش فشار پاندمی و آغاز دوباره گردشگری با اهداف متفاوت، این کارگروه آماده است فعالیت های آموزشی – ترویجی مرتبط با گردشگری دوستدار محیط‌زیست را در قالب های متنوع و نوآورانه آماده و در اختیار عموم قرار دهد.

رئیس کارگروه

شاهد شعاعی - آموزش محیط زیست و گردشگری

شاهد شعاعی

دانشجوی دکترای آموزش محیط زیست

فعالیت‌های کارگروه

برگزاری وبینار تخصصی به مناسبت روز بدون پلاستیک

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و پژوهشکده محیط زیست...

مشاهده بیشتر15 تیر 1400