آموزش محیط زیست و حفاظت مشارکتی

معرفی کارگروه

رئیس کارگروه

مهدی مجتهدی

دانشجوی دکترای تخصصی آموزش محیط زیست

فعالیت‌های کارگروه

وبینار تخصصی آتش سوزی جنگل های زاگرس، چالش ها و راهکارها

کرسی یونسكو در آموزش محیط زیست در دورانی که جنگل...

مشاهده بیشتر12 تیر 1399