اولین همایش ملی و سومین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست

شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ لغایت يكشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۰

 
دکتر سید محمد شبیری

دکتر مژده صابری صحنه

  • آموزش محیط زیست و نظام آموزش و پرورش رسمی کشور
  • آموزش محیط زیست و اصلاح الگوی مصرف
  • آموزش محیط زیست و تکنولوژی آموزشی
  • آموزش محیط زیست و جهـاد اقتصادی
  • آموزش محیط زیست و مدیریت بحران
  • آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
  • آموزش محیط زیست و برنامه درسی
  • توسعه پایدار و فناوری های نوین

کتابخانه ملی – سالن اجتماعات ساختمان گنجینه اسناد ملی