کارگاه آموزشی مدیریت پسماند – ویژه اعضای ستادی کرسی

عناوین اصلی کارگاه:

  • تعریف پسماند
  • تقسیم بندی پسماند به ۵ نوع متفاوت
  • تعریف انواع پسماند
  • صحبت در مورد اثرات اقتصاد و جمعیت
  • توضیح در مورد قانون بازل
  • آنالیز پسماند بر اساس فصل های مختلف
  • چگونگی جمع آوری، انتقال و بازیافت و دفع پسماند
  • صحبت درباره علائم بین المللی بازیافت

در حاشیه کارگاه بازدید از مرکز آموزش پسماند شهرداری تهران نیز به عمل آمد.