برگزاری دوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست با همکاری دانشگاه انرژی ساوه دوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را در۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش دانشگاه انرژی ساوه با مدرسی دکتر مصطفی عادلی زاده برگزار نمود.

در این دوره به مباحث مختلف استاندارد ISO9001 ،ISO14001 و ISO45001 در قالب مدیریت سیستم یکپارچه پرداخته شد.