سخنان رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست در دومین جشنواره و چهارمین همایش ملی آموزش محیط زیست

دکتر سید محمد شبیری با عنوان اینکه شرط بقای آینده بشریت، سواد محیط‌زیستی، توانایی فهم اصول اساسی شناخت محیط زیست و زندگی کردن بر پایه آنهاست، گفت: کسب سواد محیط‌زیستی، مستلزم آموزش و تربیتی است که فهم حیات را در قلب برنامه های خرد و کلان زندگی انسان‌ها جای می دهد؛ تحصیل سواد محیط‌زیستی، نخستین گام در راه دستیابی به پایداری است.
رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست در دومین جشنواره و چهارمین همایش ملی آموزش محیط زیست که در تاریخ 6 بهمن ماه سال جاری در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزارشد، افزود: ما باید دانش محیط‌زیستی خود را برای طراحی مجدد و اساسی فناوری ها و نهاد های اجتماعی خود به کار ببندیم تا خلاء و شکاف بین طرح ها و عملکردهای انسانی و سیستم های پایدار محیط‌زیستی را پر کنیم.
وی تاکید کرد: برای یادآوری تکلیف همگانی برای آموزش محیط‌زیست و یاددهی – یادگیری در این زمینه، برگزاری این رویدادهای ملی، ضروری به نظر می‌رسد تا بخشی از ذهنیت جامعه و عملکرد حاکمیت را به خود مشغول سازد.
رئيس پژوهشكده محيط‌زيست و توسعه پايدار دانشگاه پيام نور همچنین افزود: بسیاری از تهدیدهای محیط ‌زیستی، تخریب منابع و آلوده‌سازی محیط، پیامد رفتارهای انسانی است و دیدگاه افراد در خصوص محیط‌زیست، نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای محیط‌زیستی مطلوب آن‌ها دارد.
وی راه برون رفت از مشکلاتی پیچیده و به هم وابسته که برخی آن را به بحران ‌تشبیه کرده‌اند را تغییر طرز فکر و عمل دانست.
وی ابراز امیدواری کرد: این تلاش و رویداد ملی بتواند گامی در نهادینه ساختن وظیفه آموزش و ترویج همگانی محیط زیست، تبدیل دانشگاه پیام نور به قطب ملی و بین المللی آموزش‌های الکترونیکی و ترکیبی محیط‌زیستی در راستاي تحقق بند (د) ماده ۶۴ برنامه ششم توسعه و پایه ای برای ادامه روند تلاشهای انجام شده در این زمینه باشد.