برگزاری دوره ساخت عروسک های دوستدار محیط زیست

به مناسبت روز زمین پاک کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست، دوره ساخت عروسک های دوستدار محیط زیست با استفاده از دور ریزهای چرمی، پارچه ای و پاپیه ماشه را در روز دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به مدت ۶ ساعت در کارگاه آموزشی آنلاین برگزار می نماید.