برگزاری وبینار تخصصی به مناسبت روز بدون پلاستیک

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور با همکاری موسسه مهرگان پرتو پژوه به مناسبت روز بدون پلاستیک وبینار تخصصی با سخنرانی آقایان مهندس حمیدرضا پناهنده، مهندس سعید مرادی‌کیا، دکتر شروان شعاعی و خانم مهندس شاهد شعاعی در روز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰ در محیط Adobe connect به آدرس http://webconf.pnu.ac.ir/ucee برگزار می نمایند.