پنجمین همایش ملی (آنلاین) آموزش محیط زیست

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

 
دکتر سید محمد شبیری

دکتر سید میلاد رامین آزاد

 • آموزش محیط زیست و مدیـریت منابع آب و پساب
 • آموزش محیط زیست و مخاطرات محیط زیستی
 • آموزش محیط زیست و مدیریت مصـرف انرژی
 • آموزش محیط زیست و فلسفـه تعلیم و تربیت
 • آموزش محیط زیست و روانشناسی محیطی
 • آموزش محیط زیست و فناوری های نویـن
 • آموزش محیط زیست و پاندمی کـووید 19
 • آموزش محیط زیست و مدیـریت پسماند
 • آموزش محیط زیست و پیشرفت پایدار
 • آموزش محیط زیست و جامعه شناسی
 • آموزش محیط زیست و مدیریت سبز
 • آموزش محیط زیست و حقوق عامه
 • آموزش محیط زیست و ادیان

تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، سالن کنفرانس حوزه ریاست (به صورت وبینار)