برگزاری وبینار گیاه پالایی، گیاه خواری و روز زمین پاک

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست با همکاری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور به مناسبت روز زمین پاک وبینار «گیاه پالایی، گیاه خواری و روز زمین پاک» را بصورت الکترونیکی برگزار می کند.

زمان نشست: سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 ساعت 13 تا 14

آدرس ورود به نشست: webconf.pnu.ac.ir/ucee