برگزاری نشست «خلیج فارس؛ پهنه زندگی، جایگاه مشارکت و نیازمند حفاظت» به مناسبت روز ملی خلیج فارس

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست با همکاری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور به مناسبت روز ملی خلیج فارس نشست «خلیج فارس؛ پهنه زندگی، جایگاه مشارکت و نیازمند حفاظت» را بصورت الکترونیکی برگزار می کند.

زمان نشست: شنبه 10 اردیبهشت 1401 ساعت 17:30 تا 19:30

آدرس ورود به نشست: webconf.pnu.ac.ir/ucee