رزومه مدیر کارگروه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE)