کارگاه ها

عنوان تاریخ کارگاه
برگزاری دوره چهل تکه دوزی با پارچه های دور ریز چهارشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰
کارگاه آموزشی شهر یادگیرنده - آموزش محیط‌زیست شهر یزد چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
کارگاه روش‌های نوین آموزش محیط‌زیست به کودکان «ویژه مربیان مهدکودک آسایشگاه کهریزک» يكشنبه, ۲۳ تير ۱۳۹۸
مجموعه کارگاه‌های ۹۰ دقیقه برای زندگی دوشنبه, ۳۱ تير ۱۳۹۸ لغایت دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
کارگاه مبانی و اصول اطلاع‌رسانی و آموزش مدیریت پسماند شهر قم سه شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ لغایت چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
کارگاه آموزش محیط‌زیست در موسسه خیریه کهریزک دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷ لغایت يكشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی ترویج اکولوژی انسان دوشنبه, ۱۰ دى ۱۳۹۷
دوره ایزو ۴۵۰۰۱ در دانشگاه کار قزوین با همکاری شرکت همفا يكشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۷
کارگاه مروری بر شفاف‌سازی جریان پسماند، جمع‌آوری و حمل‌ونقل شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷
کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪ از مبدأ در اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷
کارگاه ﻣﺮوري بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷
کارگاه مروری بر زباله سوزها و ترکیبات دیوکسین و فوران شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷
کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ازجمله آﻻﯾﻨﺪه‌ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷
کارگاه Fire safety courses شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷
کارگاه Circular economy and waste management جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷
کارگاه مروری بر فرآیندهای ایجاد تسهیلات لازم برای واحدهای دارای پسماند صنعتی و ویژه - بیان قوانین، مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های مدیریت پسماند صنعتی و نحوه نظارت بر آن جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷
کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺧﻄﺮات و اﺛﺮات محیط‌زیستی و اﻧﺴﺎﻧﯽ جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷
کارگاه مروری بر انرژی‌های نو و زباله‌سوزها جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷
کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ کسب‌وکار و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮاد و اﻧﺮژي (ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ) جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷
کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻣﺤﺎء ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺘﯽ پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کارگاه مروری بر طرح جامع سیمی تریلر هاپردار پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کارگاه مروری بر راهکارهای اجرایی برای مدیریت پسماند ایران در یک برنامه چهارساله و پخش فیلم مادر زمین پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کارگاه مروری بر قوانین و دستورالعمل‌های مدیریت پسماند پزشکی و نحوه نظارت وزارت بهداشت بر اجرای آن‌ها پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎي ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺗﺘﺮاﭘﮏ پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کارگاه مروری بر مدیریت پسماند و حل مشکلات محیط‌زیستی در دامداری‌های صنعتی با استفاده از بیوگاز و تصفیه‌خانه صنعتی چهارشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۷
کارگاه مروری بر زباله‌های دریایی و تأثیراتش بر اکوسیستم‌های ساحلی – دریایی چهارشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۷
کارگاه تکنیک‌ها و ابزارهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک چهارشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۷
کارگاه (How China and Iran can work together to make the sky blue again) چهارشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۷
کارگاه مروری بر مسئولیت اجتماعی در برابر نخاله‌های ساختمانی چهارشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۷
دوره آموزشی ممیزی ایزو ۴۵۰۰۱ در دانشگاه کار قزوین و با همکاری شرکت همفا جمعه, ۲۵ آبان ۱۳۹۷ لغایت يكشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی ایمن‌سازی ‌سازه‌ای و غیر سازه‌ای در تقابل با زلزله چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶
کارگاه آموزشی در زمینه اکوتوریسم چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶
کارگاه الکترونیکی ادیان و آموزش محیط زیست - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶
کارگاه تخصصی الکترونیکی آموزشگر و روشهای ارتباط مؤثر - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶
کارگاه تخصصی طراحی آموزشی در زمینه مدیریت پسماند - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶
کارگاه آموزشی Mind Mapping - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶
اولین کارگاه تخصصی مدیریت پسماند- مبانی مدیریت پسماند يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶
کارگاه تخصصی آشنایی با روش های مشارکتی و تسهیلگری برای حفاظت از محیط زیست چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶ لغایت پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶