کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺧﻄﺮات و اﺛﺮات محیط‌زیستی و اﻧﺴﺎﻧﯽ

تاریخ کارگاه: 
جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷

کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺧﻄﺮات و اﺛﺮات محیط‌زیستی و اﻧﺴﺎﻧﯽ در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. این کارگاه توسط ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ شرکت ﭘﺎرس ﭼﺮﺧﺶ آﺳﯿﺎ ارائه گردید، مطالب آموزشی تحت عناوین پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی به‌عنوان بخشی از پسماندهای ویژه، عناصر تشکیل‌دهنده آن‌ها و چالش‌های ناشی از ناکافی‌بودن تحقیقات در زمینه فرایند بازیافت آن‌ها، شیوه‌های مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی‌، روش‌های استفاده مجدد و آلودگی‌های محیط‌زیستی ناشی از مدیریت نادرست این پسماندها ارائه گردید.