کتاب ها

 

رهنمودهایی برای تعالی: آموزش محیط زیست K-۱۲
برای مربیان، مجریان، سیاستمداران و عموم

نویسنده: جمعی از نویسندگان

مترجم: سیدمحمد شبیری، سیده‌زهرا شمسی، مهدیه رضایی

 

 

رهنمودهایی برای تعالی: مواد آموزش محیط زیست

نویسنده: گروه نویسندگان

مترجم: سیدمحمد شبیری، سیده‌زهرا شمسی، مهدیه رضائی

 

رهنمودهایی برای تعالی: آماده‌سازی و توسعه حرفه‌ای معلمان محیط زیستی

نویسنده: گروه نویسندگان

مترجم: سیدمحمد شبیری، سیده‌زهرا شمسی، مهدیه رضائی

 

رهنمودهایی برای تعالی
برنامه‌های آموزش غیررسمی محیط زیست

نویسنده: گروه نویسندگان

مترجم: سیدمحمد شبیری، سیده‌زهرا شمسی، مهدیه رضائی

 

رهنمودهایی برای تعالی: برنامه‌های آموزش محیط زیست در اوایل کودکی
برای مربیان، والدین، مربیان خانگی، مدیران، سیاست‌گذاران و عموم

نویسنده: گروه نویسندگان

مترجم: سیدمحمد شبیری، سیده‌زهرا شمسی، مهدیه رضائی

 

اصول راهنما برای یادگیری در قرن بیست‌ویکم

نویسنده: کلمنتینا آکدو، کنراد هاگس

مترجم: امید کریمی، فهیمه‌السادات حقیقی

 

مجموعه مقالات سومین همایش ملی آموزش محیط زیست

نویسنده: سیدمحمد شبیری، سیده‌زهرا شمسی، مهدیه رضائی