فعالیت های اجرایی کارگروه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE)

  • طراحی سیستم اعلام و اطفاء حریق
  • طراحی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی
  • تأمین و نگهداری سیستم ­های مدیریتی HSEE
  • ارزیابی و مدیریت ریسک در زمینه HSEE
  • استقرار سیستم ­های مدیریتی HSEE, IMS, HSE-MS