کارگاه آموزشی شهر یادگیرنده - آموزش محیط‌زیست شهر یزد

تاریخ کارگاه: 
چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

این کاررگاه به صورت مشترک، توسط کمیسیون ملی یونسکو و کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست برگزار شد. مدرسین کارگاه در بخش شهر یادگیرنده، خانم دکتر فخری  و در بخش آموزش محیط‌زیست، خانم دکتر حقیقی بودند. مدعوین کارگاه نیز عبارت بودند از: شهرداران نواحی، معاونین و اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان سازمان محیط‌زیست و صداوسیما و دست‌اندرکاران ورزش بانوان و غیره.

خانم دکتر فخری به نمایندگی از کمیسیون ملی یونسکو، به معرفی سازمان علمی و فرهنگی یونسکو، معرفی ارکان کمیسیون ملی یونسکو در ایران، گروه‌های زیرمجموعه این کمیسیون و تأکید بر نقش مسائل آموزشی در این زمینه پرداختند. سپس ضمن معرفی تشکیل شبکه شهرهای خلاق به‌عنوان یکی از فعالیت‌های یونسکو، شاخص‌های این شهرها و شهرهای خلاق ایران را معرفی نمودند. در ادامه با معرفی تشکیل شبکه شهرهای یادگیرنده به‌عنوان فعالیت مهم دیگر یونسکو به تاریخچه، زمینه‌ها و ویژگی‌های این شهرها پرداختند و شهرهای یادگیرنده ایران را معرفی نمودند و نقشه راهبردی پیشنهادی یونسکو برای شهر یادگیرنده را در ۶ محور برنامه‌ریزی، درگیر کردن شرکا، برگزاری رویدادها، در دسترس قرار دادن آموزش برای شهروندان، نظارت و ارزیابیو استفاده از منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی در سطح شهر توسط تمامی نهادها موردبحث قراردادند.

در قسمت دوم، خانم دکتر حقیقی به نمایندگی از کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام نور اشاره به آن روی سکه یادگیری یعنی آموزش کردند؛ و مطالبی را در ارتباط با دلایل پیوند شهر یادگیرنده با محیط‌زیست و لزوم آموزش آن را ارائه دادند.