کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ کسب‌وکار و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮاد و اﻧﺮژي (ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ)

تاریخ کارگاه: 
جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷

کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ کسب‌وکار و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮاد و اﻧﺮژي (ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ) در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. این کارگاه آموزشی توسط ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ارائه گردید که مطالب آموزشی در زمینه تحليل محيط کسب‌وکار، آشنايي با عوامل پيش برنده و بازدارنده زیرساختی، فرهنگي،‌ اجتماعي، سياسي و اقتصادي در توسعه كارآفريني و غیره موردبحث قرار گرفت.