اولین کارگاه تخصصی مدیریت پسماند- مبانی مدیریت پسماند

تاریخ کارگاه: 
يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶
مدت کارگاه: 
۸ ساعت - از ساعت ۸ الی ۱۶
عناوین اصلی کارگاه: 
تاریخچه مدیریت پسماندهای جامد در دنیا
استراتژیهای مدیریت پسماند
قوانین و مقررات ملی و بین المللی پسماندها
خطرات ناشی از دفع غیر بهداشتی پسماندهای جامد
مخاطب های کارگاه: 
کارشناسان مدیریت پسماند
زمان بندی کارگاه: 
موضوع کارگاه سرفصل موضوع هامدرس ها
مدیریت پسماند ۱- مبانی مدیریت پسماندتاریخچه مدیریت پسماندهای جامد در دنیاآقای دکتر غلامپور
استراتژی های مدریت پسماندآقای دکتر غلامپور
قوانین و مقررات ملی و بین المللی پسماندهاآقای دکتر مرادی کیا
خطرات ناشی از دفع غیر بهداشتی پسماندهای جامدخانم دکتر فراهانی