کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ازجمله آﻻﯾﻨﺪه‌ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

تاریخ کارگاه: 
شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷

کارگاه مروری ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ازجمله آﻻﯾﻨﺪه‌ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. مطالب این کارگاه آموزشی توسط رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه گردوغبار ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ محیط‌زیست ارائه گردید. در این کارگاه آموزشی حضار با مطالبی چون نحوه و نوع انتشار آلودگي هوا، نحوه پراكنش آلودگي هوا، تأثیرات آلودگي هوا، انواع متعددي از آلاينده‌ها در اثر فعاليت‌هاي طبيعي و مصنوعي ناشي از فعاليت‌هاي بشر، كميت PSI، ‌بيماري‌هاي ناشي از سوزاندن زباله و اثر آلودگي هوا بر گياهان آشنا شدند.