کارگاه Circular economy and waste management

تاریخ کارگاه: 
جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷

کارگاه Circular economy and waste management در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. این کارگاه آموزشی توسط رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري‌ﻫﺎي اﻧﺮژي زﯾﺴﺖ‌ﺗﻮده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﯿﺮو‌ با ذکر مطالب آموزشی تحت عنوان ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، ﺻـﺮﻓﻪ‌جویی و بهره‌وری اقتصادی، ﻣﻔﻬﻮم هزینه‌های ﺟﺎﻧﺒﯽ، ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاري در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ، سازمان‌های داوطلب و ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺼﻮصی ارائه گردید.