کارگاه آموزشی Mind Mapping - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست

تاریخ کارگاه: 
چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی Mind Mapping در تاریخ ۴ بهمن  ماه ۱۳۹۶ در دومین همایش ملی آموزش محیط زیست برگزار شد. در این کارگاه آموزشی،که توسط خانم دکتر پرسته ارائه گردید، کارشناسان آموزشی حوزه محیط زیست با تعاریف و اهداف مفهوم) Mind Mappingنقشه ذهنی) ، قابلیت ها و جایگاه آن آشنا شدند. در ادامه، ساخت نقشه ذهنی به صورت دستی و با استفاده از کامپیوتر و نرم افزار آموزش داده شد و ضمن ارائه الگوهایی ساده، شرکت کنندگان با توجه به مسئولیت شغلی و اطلاعات خود، اقدام به رسم یک نقشه ذهنی به صورت دستی نمودند.سپس نقشه ی ذهنی طراحی شده مرتبط با محیط زیست (با استفاده از نرم افزار (Mindmeister) معرفی و ضمن توضیح بخش های مختلف آن، نحوه بهره گیری و مزایای ساخت و به اشتراک گذاشتن این نقشه ذهنی (بعنوان یک طرح گرافیکی غیر خطی بیان گردید. همچنین نرم افزارهای ساخت نقشه ذهنی و یک نقشه ذهنی پرکاربرد مرتبط با ابزارهای تحقیق (Research Tools) معرفی و توضیحات مختصری در خصوص آنها ارائه گردید.

نکته قابل توجهی که در خصوص این مفهوم و کارگاه آموزشی می توان بیان کرد، این است که بهره گیری از Mind Mapping می تواند در درک مفاهیم و موضوعات و همچنین ارتقاء کیفیت آموزش نقش مهمی را ایفا کرده و قابلیت به روز کردن مطالب و محتوا را نیز دارد.

مدت کارگاه: 
۲ ساعت