کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪ از مبدأ در اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر

تاریخ کارگاه: 
شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷

کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪ از مبدأ در اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. مطالب این کارگاه آموزشی توسط ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﭙﺎر ارائه گردید. در ابتدای این کارگاه آموزشی حضار با نقش کودکان و نوجوانان و تجربه و ابداع آنان آشنا شدند و سپس تجربه عملی و به نتیجه رسیده از ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪ از مبدأ در اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر با مستندات آن مطرح گردید.