کارگاه ﻣﺮوري بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي

تاریخ کارگاه: 
شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷

کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. مطالب این کارگاه آموزشی توسط ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺴﺎب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و آﻻﯾﻨﺪه‌ﻫﺎ از دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ‌زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬای وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ارائه گردید. در این کارگاه، ابتدا، شرکت‌کنندگان با منابع تولید پسماندهای کشاورزی و ﺿﻮاﺑﻂ و روش‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ این پسماندها آشنا شدند و در ادامه به مشکلات متعدد ناشی از تولید حجم بالای پسماند در بخش کشاورزی و بحران هرساله کشورمان در این زمینه و در انتها به طرح تجربه کشورهای موفق دراین‌ارتباط پرداخته شد.