کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

تاریخ کارگاه: 
پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷

کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. این کارگاه آموزشی توسط ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﻤﯿﻪ ﻋﺮﯾﺎن رئیس کارگروه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﺮﺳﯽ آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ‌زﯾﺴﺖ ارائه گردید که در آن مطالب آموزشی مرتبط با ابعاد مختلف مدیریت کربن ارائه گردید. سپس به تشریح الزامات ملی و بین‌المللی در بحث مدیریت کربن پرداخته شد. معرفی مدیریت کربن در مؤلفه‌های مختلف در بخش مدیریت پسماند کاهش تولید، تفکیک، جمع‌آوری، انتقال و دفع صورت گرفت. استفاده از ظرفیت‌ها و مکانیسم‌های پشتیبان ملی و بین‌المللی در مدیریت کربن و درنهایت معرفی نمونه تجارب موفق مدیریت کربن در بخش پسماند، مطالبی بودند که در این کارگاه شرکت‌کنندگان با آن آشنا شدند.