آموزش محیط زیست و زبان شناسی

برگزاری نشست علمی آموزش محیط زیست و زبان شناسی از سلسله نشست های پنجمین همایش ملی آموزش محیط زیست در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود. 

تاریخ نشست: 
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۰