ارایه توضیحات در خصوص روند پیشرفت پروژه

در این جلسه:

  • به آشنایی، پیشینه و عملکرد کرسی های فعال در کشور و همچنین کرسی هایی سایر کشور ها که فعالیت های آنها با کرسی آموزش محیط زیست هم راستا می باشد پرداخته شد.
  • برای تعیین وضع موجود به شناسایی فعالیتهای انجام شده در موسسات و ارگانهایی که در راستای موضوع پروپوزال اقداماتی نموده اند، پرداخته شد.
تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶