اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته با همکاری کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست

اولین نمایشگاه مدیریت پسماند، بازیافت و تجهیزات وابسته IWEX از تاریخ ١۴ الی ١٧ آذرماه سال ۱۳۹۷ در محل نمایشگاه‌های شهر آفتاب برگزار شد. حامیان این نمایشگاه، سازمان محیط‌زیست، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست، سازمان توسعه تجارت ایران، ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی تهران و فدراسیون نفت بودند. کارگاه‌های آموزشی در طی چهار روز برگزاری نمایشگاه پذیرای متقاضیان حضور در این فرصت آموزشی بود. شایان‌ذکر است برگزاری کارگاه‌هابا عناوین مختلف تحت مدیریت کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست سازمان‌دهی و اجرا شد.

فارسی