تطبیق و بازبینی مفاد پروپوزال و توافق نامه دانشگاه و یونسکو

در این جلسه:

با بازنگری در مطالب ارائه شده در توافق نامه و پروپوزال کرسی آموزش محیط زیست مقرر گردید برای اثربخشی و کارآمدی بهتر در پروپوزال، بازبینی مجددی انجام پذیرد و اهدافی در راستای پروپوزال و توافقنامه به آن اضافه شود.

تاریخ نشست: 
يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶