زمانبندی کنترل پروژه،‌‌ تکمیل طرح چارت سازمانی

موارد مطروح در جلسه

  • زمانبندی های پیشنهادی برای هر یک از فعالیتهای پروژه در راستای تکمیل کنترل پروژه و ارائه فازبندی آن انجام پذیرفت و مقرر گردید نظرات و پیشنهادهای دیگر اعضا جمع آوری گردد.
  • گزارشی توسط یکی از اعضا در خصوص اقدامات آموزشی و فعالیت های موجود در زمینه آموزش پسماند شهرداریهای شهر تهران ارائه شد و مقرر گردید در راستای موضوع فعالیت مدیریت پسماند در زمینه آموزش، محتوا و  توانایی های نیروهای آموزشگر مورد بررسی قرار گیرد و مستندات موجود در اختیار کرسی قرار دهند.
  • درخصوص چارت سازمانی مقرر شد شرح وظایف ها مشخص شود و برای جمع بندی در اختیار اعضا قرار گیرد.
  • پیشنهاد شد تعدادی از اعضا طرح اولیه آموزشی را بعنوان پیش فرض طراحی نمایند.
تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶