طراحی ابتدایی مدیریت پروژه

در این جلسه:

شناسایی و تبادل اطلاعات بین اعضا، در خصوص اولویتها و زمانبندی برنامه های اجرایی و عملیاتی جهت طراحی ابتدایی کنترل پروژه انجام پذیرفت و در نهایت مقرر گردید پیشنهادهای اعضا و برخی از صاحبنظران امر توسط خانم عریان جمع آوری شود تا در جلسه ای جمع بندی صورت پذیرد.

تاریخ نشست: 
چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶