فازبندی طرح کنترل پروژه،‌ شرح خدمات،‌ تکمیل طرح چارت سازمانی

در این جلسه:

  • کلیه پیشنهادهای ارسال شده درخصوص فعالیتهای پروژه مبتنی بر پروپوزال و توافق نامه در فازهای متفاوت مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت و مقرر گردید سرکار خانم شعاعی براساس اطلاعات بدست آمده موارد را سازمانبندی نموده و فازهای هر یک از فعالیت ها را با اولویت بندی و تقدم و تاخیر هر یک تهیه و تنظیم نماید.
  • پیشنهاد گردید کارگروه های مبنی بر گروه ترجمه و گروه تخصصی با زیرمجموعه های علمی، پژوهشی و اجرایی با شرح وظایف تدوین و تنظیم شود.
تاریخ نشست: 
چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶