معرفی ، تعیین هدف و مسیر حرکت کرسی آموزش محیط زیست یونسکو

دراین جلسه موارد زیر مصوب گردید:

  • تبیین اهدف و رویکردهای کلی کرسی آموزش محیط زیست
  • معرفی کرسی یونسکو برای موسسات و ارگانهای مرتبط با موضوع
  • الویت بندی اقدامات اولیه و شرایط موجود
  • شناسایی منابع مالی داخلی و خارجی
  • طراحی سایت
  • شناسایی افراد توانمند برای همکاری با کرسی در راستای اهداف تعیین شده
  • تعیین مکان فیزیکی مناسب
تاریخ نشست: 
شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۶