نشست عاقبت قصه زمین

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور با مشارکت پژوهشکده تحقیق و توسعه سازمان سمت به مناسبت هفته محیط زیست نشستی با عنوان "عاقبت قصه زمین" در تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ برگزار می نمایند.

تاریخ نشست: 
چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۰