نشست مجازی آشنایی با نقش ورزش در آموزش محیط‌زیست- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: دکتر محمدحسین بی‌بی کبادی، دکتر مهدیه سراجی

در این نشست تلاش شد تا ضمن بررسی ظرفیت‌های ورزش در آموزش محیط‌زیست،‌ به بیان ابعاد و زمینه‌هایی پرداخته شود که می‌توانند در ارائه الگویی محیط‌زیستی برای ورزشکاران و ورزش دوستان مؤثر باشند. ماهیت جذاب ورزش و موردتوجه بودن رویدادهای ورزشی و ورزشکاران در جامعه، ورزش را به ابزاری بی‌بدیل برای آموزش و ایجاد تغییرات اجتماعی بنیادی در فرهنگ صیانت از محیط‌زیست تبدیل نموده است. سرفصل‌های ارائه‌شده در نشست عبارت‌اند از:

بررسی و تحلیل نقش کنشگران ورزشی، زمینه‌ها و سازوکارهای اثرگذاری ورزش در آموزش محیط‌زیست

بررسی ابعاد آموزش، فرهنگ‌سازی و حمایت از محیط‌زیست توسط سازمان‌های ورزشی، ‌رویدادهای ورزشی و ورزشکاران

ارائه تجارب موفق در زمینه اثرگذاری ورزش و ورزشکاران در آگاه‌سازی و آموزش محیط‌زیست در سطح ایران و جهان

تاریخ نشست: 
يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸