نشست مجازی آموزش محیط‌زیست در سند الگوی پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: مهندس عباس علیزاده شوشتری

در این نشست، مبانی آموزش محیط‌زیست در سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی - ایرانی، شامل مبانی دین شناختی، مبانی جامعه‌شناختی، مبانی جهان شناختی و نهایتاً مبانی خدا شناختی توضیح داده شد. در ادامه جایگاه آموزش محیط‌زیست در سند موردبررسی قرار گرفت و مصداق‌هایی از تدابیر سند الگوی مذکور ارائه شد.

تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸