نشست مجازی بررسی عوامل عدم موفقیت در پایداری مفاهیم آموزش های محیط‌زیستی در سال‌های اخیر

این نشست توسط کارگروه آموزش مدیریت پسماند با هدف آسیب شناسی وضعیت آموزش در حوزه مدیریت پسماند برای گروه های دانشجویی و فعالین حوزه محیط زیست توسط خانم سعیده کریمی عضو کارگروه آموزش مدیریت پسماند کرسی و از طریق سامانه مجازی LMS برگزار شد. در این نشست موضوعات مربوط به گام های صحیح فرآیند آموزش محیط زیست (آگاهی، نگرش، رفتار) مورد بررسی قرار گرفت. در انتهای نشست، جلسه پرسخ و پاسخ سخنران نشست و شرکت کنندگان برگزار شد.

تاریخ نشست: 
پنجشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹