نشست مجازی طراحی آموزشی در محیط‌زیست -سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: خانم دکتر فهیمه السادات حقیقی

نشست «طراحی آموزشی در محیط‌زیست» با ارائه مفاهیم طراحی، آموزش، طراحی آموزشی، الگوی طراحی آموزشی، دوره‌های زمانی طراحی آموزشی، طراحی آموزشی قبل از آموزش، ضمن آموزش و پس از آموزش، عناصر طراحی آموزشی، سطوح طراحی آموزشی، طرق جمع‌آوری اطلاعات در هر مرحله از طراحی آموزشی، مراحل طراحی آموزشی و آن روی سکه طراحی آموزشی برگزار شد.

تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸