نشست مجازی فناوری‌های نوین در آموزش محیط‌زیست - سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: دکتر مهدیه رضائی

در نشست مجازی دکتر مهدیه رضائی در زمینه فناوری‌های نوین در آموزش محیط‌زیست، نتایج پژوهش‌های خود را در زمینه فناوری‌های موک‌ها ارائه نمودند. در این دوره، ضمن معرفی موک‌ها و خصوصیات کلیدی آن‌ها ازجمله انبوهی‌، آزاد بودن و برخط بودن به تفاوت بین دوره‌های موک (MOOC) و سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) پرداخته شد و تعدادی از موک‌های موفق در زمینه آموزش محیط‌زیست در کشورهای خارجی به صورت تطبیقی معرفی گردید.

تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸