نشست مجازی مدیریت ریسک، ابزاری برای کاهش پیامدها و افزایش قابلیت بازگشت‌پذیری در رویدادهای محیط‌زیستی

مدرس: مهندس احمد یاری

در این نشست مطرح شد که با افزايش جمعيت و صنعتي شدن، ميزان رخدادها و حوادث نيز افزایش‌یافته است. ازجمله پيامدهاي رويدادها (حوادث) می‌توان به نتايج جراحت يا فوت انسان‌ها، آسيب به تجهيزات و اموال و آسيب به محیط‌زیست اشاره نمود. با تفكر مبتني بر ريسك می‌توان تا حدي به‌پیش بيني وقايع و تمهيد شرايطي براي جلوگيري از وقوع ريسك يا كاهش پيامدها در صورت بروز رويداد پرداخت. يكي از اين روش‌ها، متدولوژي بوتاي می‌باشد كه با نگاه پيش و پسا واكنشي خود به هر دو بخش یادشده می‌پردازد. هدف از اين نگرش، كاهش پيامدها و افزايش امكان بازگشت‌پذیری سيستم به زمان وقوع يا قبل از بروز حادثه می‌باشد. پس از حادثه خليج مكزيك (۲۰۱۰) و پيامدهاي ناشي از آن نظير مرگ ۱۱ نفر و نشت بيش از ۴ ميليون بشكه نفت در آب‌های خليج مكزيك،CSB به بررسي اين رويداد بزرگ با روش بوتاي پرداخت و راهكارهايي كه براي كاهش پيامدهاي آن وجود داشت را بيان نمود. همچنين در نشست يك نمونه رويداد (حادثه) نشت يك ماده هيدروكربني از يك مخزن نيز بررسي و به بيان راهكارها بر اساس اين روش پرداخته شد و تأکید شد که با تمهيد لایه‌های حفاظتي (Barrier) پس از رخداد اصلي (حادثه) می‌توان امكان و زمان بازگشت‌پذیری سيستم را ارتقاء بخشيد.

تاریخ نشست: 
يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸