هماهنگی، بررسی پیشرفت تعیین چارت، طراحی مدیریت پروژه

در این جلسه:

  • اهداف و فعالیتهای پروپوزال و توافقنامه بررسی و مورد ارزیابی اعضا قرار گرفت.
  • طراحی اولیه چارت سازمانی کرسی مطرح و مقرر گردید برای بررسی مجدد و بهسازی آن برای اعضا ارسال تا پیشنهادهای افراد جمع بندی و نهایی گردد.
  • مقرر گردید جامعه آماری و نمونه مورد هدف مطابق با پروپوزال بررسی و مشخص گردد.
  • مقرر شد جهت تسریع در امور IP سایت کرسی از دانشگاه اخذ شود.
  • مقرر گردید فهرستی از سازمانهای مردم نهاد (سمن) فعال در شهر تهران توسط خانمها فیض بخش و شعاعی تهیه و تنظیم شود.
تاریخ نشست: 
دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶