پیگیری پیشرفت دومین همایش ملی آموزش محیط زیست. بررسی مقدماتی طرح کنترل مدیریت پروژه

در این جلسه:

  • محورهای دومین همایش ملی آموزش محیط زیست با جمع بندی نظرات اعضا مصوب و مورد تایید قرار گرفت.
  • در خصوص لگو و پوستر همایش مصوب گردید که از طراحی اولین همایش ملی آموزش محیط زیست استفاده شود.
  • مقرر گردید در راستای دومین همایش ملی آموزش محیط زیست درخواست و اقدامات لازم جهت اخذ مجوز برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش محیط زیست بوسیله گروه آموزش محیط زیست در دانشگاه انجام پذیرد.
  • پس از فازبندی و مشخص شدن تقدم و تاخر کلیه فعالیتهای پروژه در این راستا اصلاحات و پیشنهادهایی توسط اعضا صورت پذیرفت و مقرر شد با ارائه مطالب به سرکار خانم شعاعی تصمیمات لازم اخذ شود.
  • در راستای بکارگیری از حمایت های سازمان مدیریت پسماند مقرر گردید سرکار خانم دکتر صابری امکان ملاقات و ارتباط اولیه را فراهم آورند.
تاریخ نشست: 
دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۶