برگزاری جلسات اعضای ستادی کرسی

جلسه اعضای ستادی کرسی جهت سیاست گذاری، تعیین اهداف، برنامه ریزی، تعیین سازمان های دولتی و مردم نهاد همکار برگزار گردید.