برگزاری دوره‌های فرهنگی «مدیریت سبز دانشگاهی» ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست و پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار دانشگاه، با شماره مجوز ۸۰۳۱/۲/د مورخ ۲۸/۰۲/ ۱۴۰۰ از کمیسیون ماده ۱ دانشگاه، دوره‌های فرهنگی «مدیریت سبز دانشگاهی» موضوع ماده ۱ آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیات علمی را ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در سراسر کشور در قالب چهار دوره ۲ ساعته(مبحث کلیات- آب- انرژی و پسماند) برگزار می‌نماید.