برگزاری دوره آموزشی «مدیریت سبز دانشگاهی»

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست با مشارکت کمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه پیام نور، دفتر برنامه‌وبودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه و دانشگاه پیام نور استان تهران، دوره‌ آموزشی «مدیریت سبز دانشگاهی» را در قالب یک دوره ۸ ساعته در چهار مبحث کلیات مدیریت سبز، آب، انرژی و مدیریت پسماند در اردییهشت ماه ۱۴۰۰ برای کارکنان سازمان مرکزی و دانشگاه پیام نور استان تهران به صورت آنلاین برگزار نمود.