برگزاری دوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

کرسی یونسکو درآموزش محیط زیست با همکاری دانشگاه انرژی ساوه دوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را در۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش دانشگاه انرژی ساوه با مدرسی دکتر مصطفی عادلی زاده برگزار نمود.

در این دوره به مباحث مختلف استانداردISO9001 ،ISO14001 و ISO45001 در قالب مدیریت سیستم یکپارچه پرداخته شد.