برگزاری دوره چهل تکه دوزی با پارچه های دور ریز

به مناسبت روز زمین پاک کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دوره چهل تکه دوزی با پارچه های دور ریز را در روز یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به مدت ۲ ساعت در کارگاه آموزشی آنلاین برگزار می نماید.