برگزاری وبینار تخصصی به مناسبت روز بدون پلاستیک

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور با همکاری موسسه مهرگان پرتو پژوه به مناسبت روز بدون پلاستیک وبینار تخصصی با سخنرانی آقایان مهندس حمیدرضا پناهنده، مهندس سعید مرادی کیا، دکتر شروان شعاعی و خانم مهندس شاهد شعاعی در روز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰ در محیط Adobe connect به آدرس http://webconf.pnu.ac.ir/ucee برگزار می نمایند.