نشست عاقبت قصه زمین

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور با مشارکت پژوهشکده تحقیق و توسعه سازمان سمت به مناسبت هفته محیط زیست برگزار می نمایند: